നാല്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന “WOW” വെഡിങ് ഫെസ്റ്റിവലിന് സിറ്റി ഗോൾഡിൽ തുടക്കമായി

കാസർകോട് : വ്യത്യസ്ത ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കി ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്ന സിറ്റി ഗോൾഡ് അടുത്ത നാല്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ചു." WOW " Wedding of Wonders എന്ന പേരിലാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്...

- more -