ഇത് ലോകത്തിലെ എട്ടാം അത്ഭുതമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഹില്‍സ്; കോണ്‍ ആകൃതിയിലുള്ള ആയിരത്തിലധികം മലകള്‍

കൗതുകങ്ങള്‍ തിരയുന്ന, ഭൂമി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങള്‍ തേടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരികളെ അതിശയപ്പിക്കുന്ന ഇടമാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഹില്‍സ് എന്ന ചോക്ലേറ്റ് മല. ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ ബോഹോള്‍ എന്ന പ്രവിശ്യയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മല കാഴ്ചയില്‍ ഒന്...

- more -