ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രം വിന്നി ദ പോയ്ക്ക് ചൈന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി

(more…) "ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രം വിന്നി ദ പോയ്ക്ക് ചൈന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി"

- more -
അഞ്ചുതവണ ചാമ്പ്യനായ വീനസിനെ അട്ടിമറിച്ചു, വിംബിള്‍ഡണ്‍ വനിതാ വിഭാഗം കിരീടം സ്പെയിനിന്‍റെ ഗര്‍ബിന്‍ മുഗുരസെ സ്വന്തമാക്കി

(more…) "അഞ്ചുതവണ ചാമ്പ്യനായ വീനസിനെ അട്ടിമറിച്ചു, വിംബിള്‍ഡണ്‍ വനിതാ വിഭാഗം കിരീടം സ്പെയിനിന്‍റെ ഗര്‍ബിന്‍ മുഗുരസെ സ്വന്തമാക്കി"

- more -