കേൾക്കാം കേൾക്കാം… കേട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കാം…; ലോക ശ്രവണ ദിനം, സെമിനാറുകളും സൗജന്യ ചികിത്സാ ക്യാമ്പുകളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും

മാർച്ച് മൂന്ന് ലോക ശ്രവണദിനം. കാതുകളുടെ സംരക്ഷണവും ബധിരതയും കേൾവിക്കുറവും എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ തലമുറയിൽ ദശ ലക്ഷക്കണിക്കിന് പേർ ബധിരതയോ കേൾവിക്കുറവോ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ...

- more -