രോഗങ്ങള്‍ വരില്ല, ആയുസും വര്‍ദ്ധിക്കും; ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍

ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഊര്‍ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഇത് പാലിക്കുന്നതില്‍ പിഴവ് സംഭവിച്ചാല്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ രോ...

- more -