സ്ത്രീ വിദ്യാസമ്പന്ന ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജോലിക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിലും, ജോലി ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കാനും ഒരു സ്ത്രീയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീ ബിരുദധാരിയായത് കൊണ്ടുമാത്രം ...

- more -