സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് വിൻടച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ

മാന്യ(കാസർകോട്): കോവിഡ്-19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക് ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ച ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദുരിതകാലത്തും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് സഹായ...

- more -