നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ചുവന്ന അരിയാണോ വെള്ള അരിയാണോ നല്ലത്; ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം

അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികള്‍, ഒരു പ്രയോഗമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും. കുറഞ്ഞത് രണ്ടുനേരവും അരിയാഹാരം കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. അരി തന്നെ രണ്ടുതരമുണ്ട്. ചുവന്ന അരിയും വെള്ള അരിയും. ഇതില്‍ ഏത് കഴിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തി...

- more -