വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടികൾ; മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനും തുടക്കമായി

കാസർകോട്: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ 100 ദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ മേഖലതല ഉദ്ഘാടനം കാസർകോട് ചായ കടയ്ക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി മേഖല ചെയർമാൻ എ.എ.അസീസ് നിർവ്വഹിച്ചു. ജില്...

- more -

The Latest