കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നെഹ്റു പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി പുതുവഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും കേരളത്തിലെ പല പഞ്ചായത്തു മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളിലും വളരെ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയാർജിച്ച കമ്പനിയായി മാറിയ ഒന്നാ...

- more -