തുറമുഖ നിർമാണം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമൊഴികെ ന്യായമായ ഏതാവശ്യവും പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയണം: സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍, അത് നിര്‍ത്തി വയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഒഴികെ ഉന്നയിക്കുന്ന ന്യായമായ ഏത് ആവശ്യവും പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരിന് വിമുഖതയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നി...

- more -