ലോക്ക് ഡൌൺ: ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡം പുറത്തിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍

രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുന്നതിന് പുതിയ മാനദണ്ഡം പുറത്തിറക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഗര്‍ഭിണികള്‍ മതിയായ ചികിത്സാ രേഖകള്‍ കൈവശം സൂക്ഷിക്കണം. പോകാനുദ്ദേശിക്...

- more -