‘കാർഷിക സംസ്‌കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാനും സമ്പുഷ്‌ടം ആക്കാനും ഉള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആവട്ടെ വിഷു’: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്‌കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാനും സമ്പുഷ്‌ടമാക്കാനുമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവട്ടെ വിഷുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിഷു നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ആഘോഷവും അടയാളപ്പെടുത്തലുമാണ്. സമ്പൽ സമൃദ്ധവും സംതൃപ്‌തി നിറഞ്ഞത...

- more -