ഇത് വാക്സിൻ അല്ല, വിഷം; പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ മടി; ഗ്രാമവാസികൾ നദിയിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപെട്ടു

രാജ്യം വാക്സിൻ ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ മടികാണിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. വാക്സിനേക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമോ, തങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന തോന്നലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന് കാരണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്...

- more -