ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ 40 സ്‌കൂളിന്‌ ചുറ്റുമതിൽ, 67 അങ്കണവാടിക്ക്‌ കെട്ടിടം; ദേശീയപാതയിൽ മരം നടാൻ ജൈവ വൈധിധ്യ സെമിനാർ

കാസർകോട്‌: പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നൂതന പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വർക്കിങ്‌ ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ ബോഡിയിൽ തീരുമാനം. ഒന്നാം ഘട്ടമായി വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, അങ്കണവാടി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികൾ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. കഴിഞ്...

- more -