ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യം; കേരളത്തില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുരക്ഷയ്ക്കായി ബോട്ടുകളിൽ ഹോളോഗ്രാം രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡുകൾ

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിൽ ലോകത്താദ്യമായി അതീവ സുരക്ഷാ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കേരളം. സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പാണ് ബോട്ടുകളുടെ സമ്പൂർണ സംരക്ഷണവും വിദൂര നിരീക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്....

- more -