പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാപേപ്പറിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അച്ചടിച്ചത് ചുവപ്പു നിറത്തിൽ; ചോദ്യപേപ്പർ മാറാതിരിക്കാനാണ് നിറം മാറ്റിയതെന്ന് വിശദീകരണം

സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാപേപ്പറിൽ പുതിയ പരിഷ്‌ക്കരണം. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കറുപ്പ് നിറത്തിനു പകരം ചുവപ്പു നിറത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അച്ചടിച്ചത്. ഇതിനോട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പ്രതികരിച്ചു. ചുവപ്പു നിറം പ്രശ...

- more -