മിസ് യു.എസ്.എ ആർബോണി ഗബ്രിയേൽ പുതിയ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം ചൂടി

ഞായറാഴ്ച ലൂസിയാനയിലെ ന്യൂ ഓർലിയാൻസിൽ നടന്ന മിന്നുന്ന മത്സരത്തിൽ മിസ് യു.എസ്.എ ആർ'ബോണി ഗബ്രിയേൽ പുതിയ മിസ്സ് യൂണിവേഴ്‌സ് കിരീടം നേടി. ഫാഷൻ സ്‌പേസിൽ ഈ വിശുദ്ധ കിരീടത്തിനായി മത്സരിക്കുന്ന 84 സുന്ദരിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ. മത്സരത്തിന്റെ 71-ാമ...

- more -