കാസര്‍കോട് ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച് കേരളം മുഴുവന്‍ വ്യാപിപ്പിച്ച മാഷ് പദ്ധതി ഇനി റേഡിയോയിലൂടെ അറിയാം; റേഡിയോ പതിപ്പൊരുക്കി ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത്

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്താന്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ല ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് കേരളം മുഴുവന്‍ വ്യാപിപ്പിച്ച മാഷ് പദ്ധതി ഇനി റേഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതിയും മാഷ് പദ്ധതിയും സംയുക്തമായാണ് മാഷ് റേഡിയോ പരിപാ...

- more -