മതസൗഹാർദ്ദ നൂൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ എക്യത്തിന് കഴിയണം; മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വർഗ്ഗീയതയെ തിരിച്ചറിയണം: എം.സ്വരാജ്

കാഞ്ഞങ്ങാട് / കാസർകോട്: രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വർഗ്ഗീയതയെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എം.സ്വരാജ്. ‘വർഗീയതയും ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാവിയും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേ...

- more -

The Latest