ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിച്ചാൽ ജയിൽ; പല കമ്പനികളും റഷ്യയിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

ഉക്രൈന് എതിരായ സൈനിക നീക്കത്തിൽ പിന്നാലെ പല കമ്പനികളും റഷ്യയിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളോട് പുടിൻ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനികളുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും ഉന്നതരെ ...

- more -

The Latest