സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി വാണിജ്യ കെട്ടിട നിർമ്മാണം; വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി, നിർമ്മാണം കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ബലത്തിൽ, പഞ്ചായത്തിനും വീഴ്‌ചയെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ

വാർത്തകൾക്ക് വാട്‍സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്: https://chat.whatsapp.com/G0DqczUisfs4oeFdWdiLSX പീതാംബരൻ കുറ്റിക്കോൽ പുത്തിഗെ / കാസർകോട്: റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറി വാണിജ്യ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് ഡ...

- more -

The Latest