ഡോ.പി. വെങ്കട്രാജ പുണിഞ്ചിത്തായയുടെ ഫോട്ടോ കേരളാ തുളു ഭവനത്തില്‍ അനാവരണം ചെയ്തു

3000 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള തുളു ഭാഷയുടെ ലിപികളെ താളിയോലകളില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തുകയും പൊതുസമൂഹത്തില്‍ പുസ്തക രൂപത്തില്‍ തുളു അക്ഷരമാലകളെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത കേരളാ തുളു അക്കാദമിയുടെ മുന്‍ ചെയര്‍മാനുമായ ഡോ.പി. വെങ്കട്രാജ പുണിഞ്ചിത്ത...

- more -

The Latest