പുണ്ടൂർ ശാസ്താങ്കോട് പാലം തകർന്നുവീണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു; തകർന്നത് തോടിനു കുറുകെയുള്ള കവുങ്ങിൻ പാലം

പുണ്ടൂർ / ശാസ്താങ്കോട് : പാലം തകർന്നുവീണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. കാറഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് പുണ്ടൂർ ശാസ്‌താംകോട് എന്ന പ്രദേശത്തെ തോടിനു കുറുകെയുള്ള കവുങ്ങിൻ പാലമാണ് തകർന്നുവീണത്. സമീപത്തെ അബ്ദുല്ല എന്ന വ്യക്തിയുടെ മ...

- more -

The Latest