പുതുവർഷത്തിൽ എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ്; ഹാജരും ശമ്പളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം: പുതുവർഷത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ഹാജരും ശമ്പളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി ജോയ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. മാർച്ച് 31നകം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഓഫീസ...

- more -

The Latest