കെ റെയിൽ പോകുന്ന ഭൂമിയുടെ സർവെ നമ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഭൂവുടമകൾക്ക് പരിശോധിക്കാം; പദ്ധതി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ അറിയാം

കേരളത്തിൻ്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ നാളെ ഏതെങ്കിലുമൊരു തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന, എഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്ന ബൃഹത്തായൊരു പദ്ധതിയാണ് കെ-റെയിൽ അഥവാ സിൽവർലൈൻ എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്താണ് കെ റെയിൽ ? എന്തിനാണ് കെ റെയിൽ ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ്...

- more -

The Latest