പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റേത് ജനകീയ വിജയം: മുഖ്യമന്ത്രി

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ 3000 കോടി രൂപ ലാഭംനാടിന്റെ ഭാവിക്കും ഭാവി തലമുറയ്ക്കുമായി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ നാല് മിഷനുകളും ജനകീയമാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് മിഷനുകളില്‍ ജനകീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിരുന്നെന്നും ...

- more -

The Latest