കുമ്പള ഹയർ സെക്കന്ററിക്കെതിരായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം: പി. ടി. എ

കുമ്പള/ കാസർകോട് : കുമ്പള ഹയർ സെക്കന്ററിക്കെതിരായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്‌കൂൾ പി. ടി. എ. സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ചിലർ ചേർന്ന് റോഡിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുതൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക...

- more -

The Latest