കേരള സർക്കാർ ഉദ്യോഗം; 65 തസ്‌തികകളില്‍ പി.എസ്‌.സി റിക്രൂട്ട്‌മെണ്ട് വിജ്ഞാപനം

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 30 ലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിലും www.keralapsc.gov.in/notifications ലിങ്കിലുംതസ്തികകള്‍, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍, സെലക്ഷന്‍ നടപടികള്‍, സംവരണം, അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പണത്തിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട് ...

- more -

The Latest