ഡൽഹി കലാപം സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ്: പ്രവാസി കോൺഗ്രസ്സ്

കാസര്‍കോട്: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വർഗ്ഗീയ വാദികൾ അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടരുമ്പോൾ സർക്കാർ കൈയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അപലപിക്കുന്നുവെന്നും, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യരെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഈ കലാപം സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് കലാപം തന്നെയാണെ...

- more -

The Latest