പരാതിക്കാരി ധരിച്ചിരുന്നത് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം; സിവിക് ചന്ദ്രനെതിരായ ലൈംഗികാ അതിക്രമ കേസിൽ കോടതി

കോഴിക്കോട്: ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ സിവിക് ചന്ദ്രന് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ലൈംഗികപരമായി പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് പരാതിക്കാരി ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും, സെക്ഷൻ 354 പ്രകാരം പ്രഥമദൃഷ്ട്...

- more -

The Latest