പദ്ധതി തുക ചിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമത്; നേട്ടത്തിൻ്റെ നിറവില്‍ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കാസർകോട്: നവീനവുംമാതൃകാ പരവുമായ പദ്ധതികളുമായി മുന്നേറുന്ന നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മറ്റൊരു അഭിമാന നേട്ടം കൂടി. 2022-23 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി കാലയളവില്‍ നൂറു ശതമാനം പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാന...

- more -

The Latest