മരണത്തെ നിയമം വഴി നിരോധിച്ച പ‌ട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കില്‍ അറിയാം

മരണത്തെ നിരോധിച്ച, അല്ലെങ്കില്‍ നിയമം വഴി ത‌ടയുന്ന പ‌ട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ന‌ടക്കുമോ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് എന്നതാകും ഇവരുടെ ഉത്തരം.മരണം നിയമം മൂലം തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഥവാ മരിക്കുന്നത് നിയ...

- more -

The Latest