നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇരയാക്കിയാൽ 10 വർഷം കഠിന തടവ്; ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകി ഹിമാചൽ നിയമസഭ

നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് തടയിടാൻ ഹിമാചൽപ്രദേശ്. നിർബന്ധിത കൂട്ട മതപരിവർത്തനം ശിക്ഷാർഹമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബില്ലിന് നിയമസഭ അംഗീകാരം നൽകി.ആളുകളെ കൂട്ടമതപരിവർത്തനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നവർക്ക് 10 വർഷം വരെ കഠിന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ആണ് ബില്ലിൽ...

- more -

The Latest