നസ്രിയ എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതമാണ്; അവർ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാം, ഒട്ടും പ്രഫഷണലല്ല: ഫാസിൽ

നസ്രിയ പ്രഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റല്ലെന്ന് ഫാസിൽ. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നസ്രിയയെക്കുറിച്ച് ഫാസിൽ മനസ്സ് തുറന്നത് . നസ്രിയ തനിക്കെപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതമാണെന്നും, കുടുംബ ജീവിതത്തിന് പ്രധാന്യം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ഫാസിൽ പറഞ്ഞു. ‘നസ്ര...

- more -

The Latest