മിനിമം ചാർജ് 12 രൂപയാക്കണം; ഈ മാസം 31ന് ഉള്ളിൽ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക്. യാത്രാനിരക്ക് കൂട്ടണമെന്നും മിനിമം ചാർജ് 12 രൂപയാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബസുടമകൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ മിനിമം ചാർജ് ആറു രൂപയാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ മാസം 31ന് ഉള...

- more -

The Latest