നേർക്ക് നേർ പോരാട്ടം; ടാറ്റയുടെ ‘സ്റ്റാർബക്‌സിനോട് മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ‘പ്രെറ്റ് എ മാംഗർ’

ബില്യണയർ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ബ്രാൻഡ്‌സ്, ടാറ്റയുടെ സ്റ്റാർബക്‌സുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോഫിഹൗസ് ശൃംഖലയാണ് സ്റ്റാർബക്സ്. അതിന് എതിരെയാണ് മുകേഷ് അംബാനി ‘പ്രെറ്റ് എ മാംഗർ’ സ്റ്റോർ എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത...

- more -

The Latest