കർണാടകയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലം; കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വടക്കേ അറ്റം; ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് ഈ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ ഏവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത്

ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ മുള്ളേരിയ(കാസർകോട്): കർണാടകയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലം. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വടക്കേ അറ്റം. ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ...

- more -

The Latest