ഗർഭനിരോധനം സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ചുമതലയല്ല; ഗർഭനിരോധനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഗുളികകൾ പുരുഷന്മാർക്കും; പരീക്ഷണവുമായി ഗവേഷകർ

ഗർഭനിരോധനത്തിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന മിഥ്യാധാരണകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു. ഗർഭനിരോധനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഗുളികകൾ പുരുഷന്മാർക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജോർജിയയിലെ അറ്റ്ലാന്റയില...

- more -

The Latest