പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണരീതി മാറണം; കില ഡയറക്ടർ

കാസർകോട്: കാലാനുസൃതമായി പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണരീതി മാറണമെന്ന് കില ഡയറക്ടർ ഡോ ജോയ് ഇളമൺ പറഞ്ഞു. കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം പദ്ധതി സമഗ്ര വികസന ശില്പശാല കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ...

- more -

The Latest