പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം: സർക്കാറുകളുടെ നിഷോധാത്മക സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കണം:ടി.ഇ. അബ്ദുല്ല

കാസർകോട്: പ്രവാസി വോട്ടവകാശമടക്കമുള്ള പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ന്യായമായഅവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കാതെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊതുക്കുന്ന വഞ്ചനാപരമായ ഭരണകൂട നിലപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രവാസി സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിശബദമുയർത്തണമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ടി.ഇ....

- more -

The Latest