വെറും 7 വയസ്സുള്ള ഈ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ യോഗ പരിശീലകയാണ്

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനായി ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകിയ സമ്മാനമാണ് യോഗ. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇന്ത്യൻ യോഗ ഗുരുക്കന്മാരും പരിശീലകരും അവരുടെ അനുയായികളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിൽ പ്...

- more -

The Latest