പോക്‌സോ വിവരങ്ങൾ സിലബസിൽ വേണമോ; കേരള ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടി

കൊച്ചി: ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്‌കൂൾ കുട്ടികളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കേരള ഹൈക്കോടതി, പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പോക്‌സോ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരി...

- more -

The Latest