പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാത്രങ്ങൾ കൊട്ടി പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷകർ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാത്രങ്ങൾ കൊട്ടി പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷകർ. സിംഗു അടക്കം പ്രക്ഷോഭ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധമുയന്നപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളെ ഉപരോധിക്കുന്നത് ശക്തമാക്കാൻ കർഷക സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിമാസ റേ...

- more -

The Latest