കർഷകർ നൂറുകണക്കിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചാക്കുകൾ റോഡിൽ എറിഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു; ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യം ഇതാണ്

ബിഹാറിലെ ബെഗുസാരായിയിലെ കർഷകർ ഇന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ മിനിമം താങ്ങുവില കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും അതിനാൽ മിതമായ വിലയ്ക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെഗുസരായ് ജില്ലയിലെ ബച...

- more -

The Latest