പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍, പൊലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെയും ആശ്രയിക്കാം; വിശദാംശങ്ങള്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാന്‍ ഇനി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെയും ആശ്രയിക്കാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവാ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി പൊലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അ...

- more -

The Latest