മരണാനന്തരകർമമായ അസ്ഥിനിമജ്ജനത്തിനും ഇനി തപാല്‍; പദ്ധതിയുമായി തപാൽ വകുപ്പ്

തപാൽ വകുപ്പ് വഴി അസ്ഥിനിമജ്ജനവും. ഗംഗാജലം കുപ്പിയിലാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്കു പിന്നാലെ മരണാനന്തരകർമമായ അസ്ഥിനിമജ്ജനത്തിനും പദ്ധതിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് തപാൽ വകുപ്പ്. ഹരിദ്വാർ, പ്രയാഗ് രാജ്, വാരാണസി, ഗയ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് അസ്ഥി ഒഴുക്കാ...

- more -

The Latest