കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുഴുവന്‍ ശാഖകളും അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്

കാസർകോട് :പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ശാഖകളും ഇതിന്‍റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ. ഡി. സജിത് ബാബു ഉത്തരവിട്ടു. പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെയും അതിന്‍റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ...

- more -

The Latest