2930 അതിദരിദ്രര്‍; അതിദാരിദ്ര്യ നിര്‍ണയപ്രക്രിയ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി; ഏറ്റവും കൂടുതൽ മംഗല്‍പ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍

കാസർകോട്: അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ അതിദാരിദ്ര്യം നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായ അതിദാരിദ്യ നിര്‍ണയ പ്രക്രിയ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ പങ്കാളിത്ത പ്രക്രിയയിലൂടെ പൂര്‍ത്തിയായി. ഭക്...

- more -
അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിന്‍റെ ജീവിത നിലവാരം; 26 ദിവസത്തെ കഠിന പരിശ്രമത്താല നടത്തിയ സർവ്വേയുടെ അപ്‌ലോഡിങ് പൂര്‍ത്തിയായി

കാസര്‍കോട്: ജില്ലയിലെ 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 2166 എന്യൂമറേഷന്‍ ബ്ലോക്കുകളിലെ 46930 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളായ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, സ്വന്തം ഭവനം, കക്കൂസ്, ഗ്യാസ് തുടങ്ങി ഈസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സര്‍വ്വേ ഡാറ്റ അപ്‌ഡേഷന്‍ പൂര്‍ത്തി...

- more -

The Latest