പ്രവാസി ഗഫൂർ ഹാജിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഹണിട്രാപ്പ് സംശയം; കുരുക്ക് അഴിക്കാനാകാതെ മരണത്തിലെ സംശയങ്ങൾ

പള്ളിക്കര / കാസർകോട്: പൂച്ചക്കാട് പ്രവാസി വ്യാപാരി പൂച്ചക്കാട്ടെ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഹാജിയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിലെ സംശയങ്ങൾ കുരുക്കഴിക്കാനാകാത്ത വിധം മുറുകിക്കിടക്കുന്നു. ഗഫൂർ ഹാജി ഹണി ട്രാപ്പിലകപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന സംശയമാണ് ബലപ്പെട്ടുവരുന്നത്. ഹാജിയുടെ വീ...

- more -

The Latest